dilluns, 29 d’agost del 2011

Els tres canvis claus de l'educació secundària

El quart curs de l'ESO i els Programes de Qualificació Professional Inicial és reformen per reduir la tassa d' abandonament escolar


Opcions a 4t d'ESO
L'etapa d'Educació Secundària al nostre país comprèn quatre cursos tenen com a finalitat, a més de l'adquisició per part dels estudiants dels elements bàsics de la cultura, la preparació per a la seva incorporació a estudis posteriors i per a la inserció laboral. Amb l'objectiu d'orientar l'alumnat en aquest sentit, l'últim curs d'aquesta etapa, tal com va establir la Llei Orgànica d'Educació (LOE 2006), es va configurar amb un caràcter més flexible que els anteriors, de manera que els estudiants havien de cursar sis assignatures obligatòries i tres optatives triades lliurement entre vuit matèries.
La nova normativa manté els continguts obligatoris del curs, però modifica l'estructura de la part optativa per aprofundir en el caràcter orientador de 4t de l'ESO. D'una banda, segmenta les matèries optatives en tres opcions, cadascuna d'elles relacionades amb un àmbit del coneixement i, per altra, introdueix tres noves assignatures en el currículum: alimentació, nutrició i salut, ciències aplicades a l'activitat professional i orientació professional i iniciativa emprenedora.

El 4t curs de l'ESO queda configurat d'aquesta manera:

Matèries obligatòries: Educació eticocívica, educació física, ciències socials, geografia i història, llengua castellana i literatura (més llengua cooficial si n'hi ha), matemàtiques, primera llengua estrangera.
Opció 1: Educació plàstica i visual, llatí i música.
Opció 2: Biologia i geologia, física i química i tecnologia.
Opció 3: Alimentació, nutrició i salut, ciències aplicades a l'activitat professional i tecnologia.
Matèries optatives comunes: Informàtica, orientació professional i iniciativa emprenedora, segona llengua estrangera.

Segons la nova estructura, els alumnes han de cursar tres matèries optatives. Poden triar les tres assignatures d'una de les opcions o dos d'una opció i una tercera de les optatives comunes o d'una altra de les opcions.

Avançament dels PQPI 
La manca de motivació, el rebuig a la institució educativa o les condicions socioculturals adverses, són alguns dels motius pels quals el 26% dels joves que cursen Secundària en el nostre país abandonen els estudis abans d'hora. A partir del curs 2008-2009, es va introduir en el sistema educatiu una nova alternativa per afavorir la continuïtat de la formació i l'adquisició de competències professionals per part d'aquests alumnes: els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
Fins ara, aquests programes podien cursar els alumnes d'ESO majors de 16 anys que no estiguessin en condicions d'obtenir el títol de Graduat en Secundària. No obstant això, per arribar a un grup més ampli d'estudiants, la nova normativa avança l'edat d'accés als PQPI als 15 anys. Els alumnes que optin per aquesta via han de seguir un programa formatiu de dos anys, encara que per als de 16 anys les administracions educatives poden autoritzar una formació de tan sols un any de durada.

L'estructura dels PQPI es manté igual a l'anterior, dos mòduls obligatoris (específics professionals i de caràcter general) i mòduls voluntaris, però s'amplien els efectes acadèmics associats a la superació dels programes:

Superació del programa complet: permet obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Superació dels mòduls obligatoris: permet l'accés directe als cicles de formació professional de grau mitjà sense necessitat de superar una prova específica.
Superació dels mòduls professionals: permet obtenir certificats de qualificació professional del nivell 1.

Certificat oficial d'estudis obligatoris
En l'actualitat, els alumnes que abandonen Secundària abans d'obtenir el títol de Graduat ho fan amb les mans buides. No obstant això, a partir del proper curs 2011-2012, aquests joves rebran del centre educatiu un certificat oficial de l'escolaritat, que reflecteixi el nivell d'adquisició de les competències bàsiques i un informe orientador sobre les seves opcions acadèmiques i professionals.
.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la teva visita i pel teu comentari!

Entrada destacada

40 aniversari de l'institut: Actes commemoratius i crida literària.

Aquest curs l'institut Bellvitge celebra 40 anys de presència i servei al barri que li dóna nom. Amb motiu d'aquesta ocasió ...