dijous, 17 de novembre del 2016

Famílies, és hora de participar a les Eleccions al Consell Escolar de l'Institut Bellvitge.

Enguany hi ha renovació del Consell Escolar, òrgan important que vetlla pel funcionament de l'institut i que compta amb la participació amb veu i vot de les famílies i dels alumnes.

Us animem a PARTICIPAR en aquest procés. Podeu fer-ho de dues formes:

- Presentant la vostra candidatura a membre del Consell Escolar, com a representant de les famílies.
- Participant el dia de les eleccions i votant a la persona candidata que escolliu, entre les que s'hagin presentat.

Si us voleu presentar com a candidats és important que ho informeu abans del 19 de novembre.

Ho podeu fer enviant un correu a ampa@ibellvitge.net o bé presentant vosaltres mateixos la vostra candidatura a la direcció del centre, omplint el model que us adjuntem. Si ho feu així, aviseu-nos per ajudar-vos a fer campanya!

Trobareu molta més informació a la web www.fapac.cat/eleccions-cec-2016, i a la web de l' institut.

La votació tindrà lloc el dia DIMARTS 29 DE NOVEMBRE a partir de les 17.30h al vestíbul de l' institut.


A continuació, un resum del que signifiquen les eleccions al Consell Escolar:

PROCÉS ELECTORAL CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE. Eleccions 2016

1) Com s'accedeix al consell escolar?

Al consell escolar s'hi accedeix mitjançant l'elecció i la designació. Els membres designats són nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA), ajuntaments i conjunt d'organitzacions empresarials i institucions laborals de l'àmbit del centre docent (només per a centres de secundària que imparteixen dos o més famílies professionals o que almenys el 25% de l'alumnat cursi ensenyaments d'FP específica).

2) Qui són els responsables dels procés electoral?

· Els directors/es dels centres
· Les meses electorals
· Els consells escolars actuals.

3) Qui forma part del cens electoral del sector famílies d’alumnes?

Tots els pares i les mares o tutors d'alumnes que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d'aquests, sempre que els fills o pupils estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria d'eleccions.

4) Qui pot ser candidat al consell escolar?

Poden ser els pares i les mares o els tutors dels alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d'aquests i que figuren en el cens electoral.

5) Es poden presentar les candidatures amb mares i pares que avalin el candidat/a?

No és necessari, però és recomanable que es faci, ja que d'aquesta manera les AMPA o grup de pares que avalin un candidat poden designar un supervisor a la mesa electoral del propi sector.

6) Quants candidats pot votar cada elector?

Tants com els que el consell escolar actual hagi previst per a formar part dels sector famílies d'alumnes.

7) Qui pot votar?

Poden ser els pares i les mares o els tutors dels alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d'aquests i que figuren en el cens electoral.

8) Que passa si es produeix una vacant abans que finalitzi el seu període de mandat?

S’estarà al que estableixin les NOFC. Però si no ho preveuen, la vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats, la vacant queda sense cobrir fins la propera renovació del Consell Escolar.

9) Quina durada de mandat tindran els consellers/res dels sectors famílies i alumnes?

Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per meitats.

10) Quines són les comissions obligatòries del Consell Escolar?

- Econòmica. 
- Convivència

11) Qui pot convocar una reunió extraordinària del Consell Escolar

El director o directora o un terç dels seus membres. 

12) Quan queda constituïda la sessió del Consell Escolar?

Si no s'estableix el contrari hem d'estar al que estableix l'art. 26 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques que estableix "per a la vàlida constitució de l'òrgan, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del President i Secretari o en el seu cas, d'aquells que el substitueixen, i de la meitat almenys, dels seus membres, excepte si els òrgans col·legiats estableixen el règim propi de convocatòries, si aquest no està previst per les seves normes de funcionament. Aquest règim podrà preveure una segona convocatòria i especificar per a aquesta el nombre necessaris per constituir vàlidament l'òrgan".


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la teva visita i pel teu comentari!

Entrada destacada

40 aniversari de l'institut: Actes commemoratius i crida literària.

Aquest curs l'institut Bellvitge celebra 40 anys de presència i servei al barri que li dóna nom. Amb motiu d'aquesta ocasió ...